International Justice Mission Nederland [postadres: Postbus 13815, 2501 EV, Den Haag], is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Privacyverklaring

International Justice Mission Nederland (IJM NL), is een stichting met de volgende missie Armen beschermen tegen gewelddadig onrecht zoals slavernij – door slachtoffers te bevrijden, hun een veilige en hoopvolle toekomst te bieden, daders voor de rechter te brengen en lokale politie en justitie te helpen om effectief onrecht te bestrijden. Voor de verwezenlijking van deze missie verwerkt IJM NL persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en IJM NL. Deze privacyverklaring beschrijft hoe IJM NL omgaat met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwd en hoe u deze kunt inzien en aanpassen.

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van:

 • door donateurs, relaties, vrijwilligers en sollicitanten verstrekte persoonlijke informatie en
 • data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

Verwerking van persoonsgegevens

IJM NL verwerkt persoonsgegevens die u aan ons verstrekt tijdens een bijeenkomst of via onze website www.ijmnl.org wanneer u zich aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven of informatiedagen; wanneer u materiaal opvraagt of koopt; wanneer u zich aanmeldt als donateur of als vrijwilliger; wanneer u reageert op een vacature van IJM NL en wanneer u het contactformulier invult op de website of een email stuurt naar onze organisatie.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij, met uw toestemming, kunnen verwerken:

 • Contactgegevens zoals voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Betalingsgegevens zoals bank- en creditcard informatie
 • Overige gegevens zoals geslacht, geboortedatum, IP-adres en kerkelijke achtergrond

Uw gegevens, inclusief financiële gegevens, worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. IJM heeft een ANBI-status en is bezig met een CBF-erkenning voor goede doelen.

IJM NL verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om u gericht te kunnen informeren over ons werk en om u te vragen om financiële ondersteuning daarvan;
 • om contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren;
 • afhandeling van uw bestelling, inclusief de financiële transacties;
 • verwerking van donaties;
 • toezending van aangevraagd materiaal;
 • inzet van vrijwilligers;
 • uitvoering van een sollicitatieprocedure;
 • uitvoering van een overeenkomst;
 • uitvoering van onze personeelsdienstverlening;
 • andere doeleinden die we benoemen op het moment dat wij uw informatie verzamelen.

Geautomatiseerde besluitvorming

IJMNL neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

IJM NL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer u uw relatie met IJM NL wilt beëindigen of wanneer u niet langer wil dat wij uw informatie gebruiken voor bovenstaande doeleinden kunt u contact met ons opnemen via onderstaand adres. Persoonlijke informatie wordt altijd op een veilige manier verwijderd of vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

IJM NL verkoopt onder geen beding uw persoonlijke informatie aan derden.

IJM NL kan uw persoonsgegevens delen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. IJM NL blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld buiten Nederland. IJM NL is een partnerorganisatie van IJM Global die in een aantal landen buiten de Europees Economische Ruimte (EER) actief is. De data die wij verzamelen kan verplaatst of opgeslagen worden op een locatie buiten de EER. Het kan ook verwerkt worden door medewerkers buiten de EER die voor ons of voor een van onze toeleveranciers werkzaam zijn. Door het verstrekken van uw persoonlijke gegevens stemt u in met deze verplaatsing, opslag of verwerking. IJM NL heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens beschermd worden in overeenstemming met de AVG en deze privacyverklaring.

Cookies

IJM NL maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Cookies worden ook gebruikt voor het verzamelen van informatie omtrent algemeen gebruik en statistische gegevens die geen persoonlijke informatie bevat. Sommige cookies vervallen wanneer u uw browser sluit deze bevatten geen gedrags- of persoonlijke informatie, alleen informatie die nuttig is voor de gebruikerservaring, zoals of de browser van de gebruiker JavaScript-mogelijkheden heeft. Andere cookies blijven voor een langere periode op uw harde schijf staan. Wij gebruiken deze cookies om eenmalige berichten in en uit te schakelen en het invullen van formulieren te registreren. U kunt deze blijvende cookies verwijderen door de aanwijzingen in het “help” -bestand van uw internetbrowser op te volgen. U kunt cookies ook uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg. Wanneer u cookies weigert, kunt u onze site nog steeds gebruiken, maar houd er rekening mee dat een deel van de functionaliteit van onze website niet beschikbaar kan zijn.

Logbestanden

Zoals de meeste websites, wordt bepaalde informatie automatisch verzameld en opgeslagen in logbestanden. Deze informatie omvat internetprotocol- (IP-) adressen, browsertype, internetserviceprovider (ISP), doorverwijs-/ exit pagina’s, besturingssysteem, datum-/ tijdstempel en clickstream-gegevens. We gebruiken deze informatie, die geen individuele gebruikers identificeert, om trends te analyseren, om de site te beheren, om bewegingen van gebruikers over de site te volgen en om demografische informatie te verzamelen over ons gebruikersbestand als geheel. We koppelen deze automatisch verzamelde gegevens niet aan persoonlijke gegevens.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar andere websites waarvan de privacy praktijken kunnen verschillen van die van IJM NL. Als u persoonlijke informatie verstrekt aan een van die sites, is uw informatie onderworpen aan hun privacy beleid. We moedigen u aan om het privacy beleid van elke website die u bezoekt aandachtig te lezen.

Social Media Widgets

Onze website bevat functies om pagina’s te kunnen delen op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen, vastleggen welke pagina u op onze site bezoekt en een cookie instellen om de functie naar behoren te laten werken. Deze functies worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf.
Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

E-mail

IJM NL maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of u de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan IJM haar informatie aan u verder optimaliseren en beter afstemmen op uw interesses. Ons registratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij meer gericht specifieke doelgroepen kunnen benaderen.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven of actienetwerken

Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden via de link in iedere e-mailnieuwsbrief.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door IJM NL en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@ijmnl.org. U kunt ook een verzoek indienen per brief, gericht aan de administratie van IJM NL [Postbus 13815, 2501 EV, Den Haag]. Vermeld daarbij uw naam, adres, telefoonnummer.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u tevens een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.  IJM NL wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiliging

IJM neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacybeleid

IJM NL kan om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van IJM NL. Deze versie is opgesteld in mei 2018.
Als u vragen hebt over deze verklaring, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

International Justice Mission Nederland
Postbus 13815
2501 EV Den Haag

T: +31 (0)88 – 506 0400
E: privacy@ijmnl.org